Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dohoda o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy (platu)

6.8.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kolem tzv. neplaceného volna se stále dokola objevuje řada otázek. Například, jestli zaměstnavatel může neplacené volno zaměstnanci nařídit či nikoliv, jak je to s odvodem pojistného na zdravotní a sociální pojištění. Následující příspěvek Vám na ně nabídne odpovědi.

Podívejme se na problematiku neplaceného volna z pohledu pracovněprávního. Zákoník práce výslovně možnost sjednání neplaceného pracovního volna neuvádí, možnost poskytnout pracovní volno vyplývá z obecně upravené možnosti (§ 4b odst 1. zákoníku práce) odchýlit se od zákoníku práce. Podle uvedeného ustanovení je možné práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích upravovat odchylně od zákoníku práce, pokud to zákoník práce výslovně nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něho není možné odchýlit. Žádný zákaz zákoník práce v této oblasti neobsahuje, ale neobsahuje ani výslovné zmocňovací ustanovení, a to právě s ohledem na shora uváděné ustanovení § 4b odst. 1.

Poskytnout neplacené pracovní volno mohou všichni zaměstnavatelé bez výjimky, neplacené pracovní volno může poskytnout i zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce, mezi které patří stát a jeho organizační složky, územní samosprávné celky a další zaměstnavatelé v tomto ustanovení uvedení.

O neplacené pracovní volno si musí zaměstnanec sám zažádat a musí tak učinit dobrovolně. Zaměstnavatel pak může, ale nemusí, jeho žádosti vyhovět. Poskytnutí neplaceného pracovního volna je tedy možné jen na základě dohody sjednané mezi konkrétním zaměstnancem a zaměstnavatelem.Jednostranným rozhodnutím zaměstnance nebo zaměstnavatele, ale ani úpravou v kolektivní smlouvě, nelze neplacené pracovní volno určit.

Zaměstnanec je povinen práci konat v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby a práci konat nemusí pouze, existuje-li některá z překážek v práci na jeho straně, se kterou zákoník práce nebo jiný právní předpis spojuje jeho právo na poskytnutí pracovního volna. Jestliže se nejedná o některou z překážek v práci jako např. mateřská či rodičovská dovolená, dočasná pracovní neschopnost, případně výkon veřejné funkce, plnění občanských povinností anebo se nejedná o některou z krátkodobých překážek v práci na straně zaměstnance, je zaměstnanec povinen práci v rozvržené pracovní době vykonávat.

Neplacené pracovní volno se tedy většinou poskytuje na základě žádosti zaměstnance, který pro důvody na své straně nemůže práci konat. Nejčastějším případem je pracovní volno z důvodu péče o dítě starší než 3 roky, např. proto že jej rodič nemůže umístit pro zdravotní stav nebo kapacitu do předškolního zařízení. Vzhledem k tomu, že zákoník práce poskytování neplaceného pracovního volna neupravuje, nejsou stanoveny ani důvody možného poskytnutí pracovního volna a není ani omezena délka takto poskytnutého neplaceného pracovního volna. Žádost o poskytnutí neplaceného volna může zaměstnanec