Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dohadné účty aktivní a pasivní

8.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.4.4
Dohadné účty aktivní a pasivní

Ing. Olga Hanzlová

Dohadné účty aktivní a pasivní

Dohadné účty aktivní a pasivní jsou zařazeny mezi přechodné účty aktiv a pasiv. Ve výkazu Rozvaha (bilance), v základní formě upravené vyhláškou č. 410/2009 Sb., je v položkách aktiv v oddílu B. II. v položce 27 Dohadné účty aktivní účet 388. Dohadné účty pasivní jsou uvedeny v pasivech v oddílu D.IV. položka 33 Dohadné účty pasivní účet 389.

Dohadné položky jsou účetní metodou, která umožní dosáhnout věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů ve vztahu k účetnímu období. Na rozdíl od účtů časového rozlišování (381, 383, 384 a 385) můžeme určit nákladový druh a s ním související výnosový druh, ale nemáme doklad, podle něhož bychom přesně určili výši nákladové nebo výnosové položky. Účtujeme podle interního dokladu odhadem skutečné výše nákladu nebo výnosu. Vzniká tak určité riziko, že se odhad může významně lišit od skutečnosti, a pak tato metoda nebyla použita způsobem, který vede k věrnému a poctivému zobrazení skutečnosti, což může být konstatováno v rozboru hospodaření, případně jako výsledek interního auditu. Kdybychom dohadnou položku nezaúčtovali, pak bychom se dopustili významné chyby, protože by byla zkreslena výše nákladů, případně výnosů, a tím výsledek hospodaření.

Dohadné účty pasivní

Účet 389 – Dohadné účty pasivní využíváme pro nevyfakturované dodávky.

Ve vnitřním předpisu je možné specifikovat, na základě jakých skutečností se výše dohadné položky stanoví, zejména to platí ke dni roční účetní závěrky u nevyfakturované spotřeby energií. Odhad spotřeby můžeme provést podle výše nevyúčtovaných záloh, ale přesnější odhad bude podle odečtu spotřeby energií na měřidlech spotřeby – elektroměry, plynoměry, vodoměry. U jiných nevyfakturovaných dodávek vycházíme například z dodacích listů, které máme ke dni převzetí dodávky, v jiných případech i podle smlouvy s předpokládaným rozpočtem nákladů apod. Jestliže je nevyfakturovaná dodávka vyúčtována v dalším účetním období a byla nadhodnocena, pak se rozdíl oproti skutečnosti vyúčtuje do výnosů na účet 649 jako náhrada nákladů minulých období. Jestliže byla podhodnocena a skutečné náklady jsou vyšší, pak je rozdíl nákladem následujícího účetního období na tom nákladovém účtu, k němuž byla dohadná položka zaúčtována. Nevyfakturované dodávky jsou tak nejčastějšími případy dohadných položek.

Příklad č. 1 – Účtování na dohadném účtu pasivním

PO má k 31. 12. 2012 na účtu 314 01 – Poskytnuté zálohy na dodávku elektřiny stav 100 000 Kč, zaplacené zálohy na říjen – prosinec, na účtu 314 02 – Poskytnuté zálohy na dodávku plynu 500 000 Kč za období únor – prosinec 2012. K 31. 12. 2012 byl proveden odhad spotřeby elektřiny od posledního vyúčtování ve výši 135 000 Kč na základě odečtu stavu měřidel. Odhad spotřeby plynu se nepodařilo propočítat, proto byla stanovena dohadná spotřeba ve výši zálohy na účtu 314 02.

V dalším účetním období došla dne 20. 1. 2013 faktura za spotřebu elektřiny ve 4. čtvrtletí 2012 na částku 115 000 Kč, zúčtování zálohy 100 000 Kč, doplatek 15 000 Kč.

Při vyúčtování dohadné spotřeby na účtu 389 10 byl zjištěn rozdíl 20 000 Kč, tj. náklady roku 2012 byly nadhodnoceny, náhrada nákladů se účtuje v dalším období do výnosů.

V lednu i v únoru byly zaplaceny další zálohy na dodávku plynu po 50 000 Kč. Dne 27. 2. 2013 byla vyúčtována spotřeba plynu za období únor 2010 – leden 2013, skutečná spotřeba 585 000 Kč, zaplacené zálohy 600 000 Kč, přeplatek záloh 15 000 Kč.

Tab. 1 – Účtování

                                 
Č. Účetní případ MD D
Účtování v roce 2012:
1. Nevyfakturovaná dodávka elektřiny 135 000 502 10 389 10
2. Nevyfakturovaná dodávka plynu 500 000 502 20 389 20
Účtování v roce 2013:
0. Počáteční stavy k 1. 1. 2013
0.1 – poskytnuté zálohy na dodávku elektřiny 100 000 314 01 491
0.2 – poskytnuté zálohy na dodávku plynu 500 000 314 02 491
0.3 – nevyfakturovaná dodávka elektřiny 135 000 491 389 10
0.4 – nevyfakturovaná dodávka plynu 500 000 491 389 20
1. Faktura za dodávku elektřiny za 4. čtvrtletí 2012
1.1 – skutečná spotřeba 115 000 389 10 321
1.2 – zúčtování zálohy 100 000 321 314 01
1.3 – doplatek uhrazen z BÚ 15 000 321 241
2. Vyúčtování nevyfakturované dodávky elektřiny 20 000 389 10 649
3. Záloha na dodávku plynu za leden 50 000 314 02 241
4. Záloha na dodávku plynu za únor 50 000 314 02 241
5. Faktura za dodávku plynu za 02/12–01/13 585 000321
5.1 – v tom spotřeba k 31. 12. 2012 502 000 389 20
5.2 – spotřeba za období 01–02/2013 83 000 502 20
5.3 – vyúčtování zálohy 600 000 321 314 02
5.4 – přeplatek vrácen na BÚ 15 000 241 321
6. Vyúčtování dohadné položky 2 000 502 20 389 20

Dohadné účty aktivní

Jestliže dohadné účty pasivní vyjadřují odhad nákladů, který ještě není přesným a adresným závazkem, pak dohadné účty aktivní jsou odhadem výnosů, které k datu účetní závěrky ještě nebyly doloženy přesně, ale je na ně právní nárok, i když přesnou výši nároku – pohledávky nemůžeme přesně určit. K 31. 12. takto můžeme vyřešit například nárok na náhradu škody od pojišťovny, když ještě nemáme vyrozumění od pojišťovny, ale škoda je v nákladech zachycena na účtu 547 – Manka a škody, případně jako oprava, která se již realizovala a je zaúčtována na účtu 511, náhrada škody od pojišťovny však dosud nebyla poskytnuta. Jiným