Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dávky nemocenského pojištění v ochranné lhůtě

26.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.6 Dávky nemocenského pojištění v ochranné lhůtě

Ing. Olga Krchovová

Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo k nařízení karantény došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí v případě dočasné pracovní neschopnosti 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.

Priklad

Příklad 1 – nemocenské

Zaměstnanci skončil pracovní poměr, který trval dva roky, dne 30. 6. 2021. Dne 7. 7. byl uznán dočasně práce neschopným. Onemocněl v ochranné lhůtě.

Za dobu prvních 14 kalendářních dnů neobdrží náhradu mzdy, protože zaměstnání již skončilo. Pokud bude nemoc trvat více než 14 kalendářních dnů, bude mu náležet od 21. 7. nemocenské.


Peněžitá pomoc v mateřství
(PPM) náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění ke dni nástupu na PPM; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. V rámci ochranné lhůty může žena nastoupit na PPM 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu.


Priklad

Příklad 2 – peněžitá pomoc v mateřství

Žena ukončila pracovní poměr, který trval 2 roky, dne 31. 3. 2021. Je těhotná a do dalšího zaměstnání nenastoupila.

Ochranná lhůta činí 180 dnů od zániku pojištění, tj. od 1. 4. 2021 do 27. 9. 2021. I v ochranné lhůtě může pojištěnka nastoupit na PPM 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu. Pokud počátek osmého týdne před očekávaným dnem porodu připadne nejpozději na 27. 9. 2021, vznikne jí nárok na PPM. Připadne-li na pozdější den, nárok jí nevzniká.

Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nelze-li stanovit ochrannou lhůtu v délce 180 kalendářních dnů, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.

Priklad

Příklad 3 – peněžitá pomoc v mateřství

Žena ukončila pracovní poměr, který trval dva roky, dne 31. ledna 2021. Byla těhotná a její ochranná lhůta činí 180 kalendářních dnů. Do nového zaměstnání nastoupila 1. 4. Tento pracovní poměr však trval pouze jeden měsíc – do 30. 4. 2021.

Ochranná lhůta pro PPM činí z tohoto zaměstnání jen 30 dnů. Rok 2021 má 365 kalendářních dnů. Počet dnů od 1. 2. do 31. 3. činí 59 dnů. Z prvního zaměstnání však nemá vyčerpáno 121 dnů (180 – 59). Tato nevyčerpaná doba se přičte k nové ochranné lhůtě a činí 121 + 30 = 151 kalendářních dnů.