Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daňové aspekty pomoci postiženým povodněmi

2.7.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Velká voda se již přehnala, ale důsledky její ničivé síly přetrvávají. Řada fyzických i právnických osob se snaží pomoci postiženým povodněmi, a to obvykle formou daru, tj. bez jakéhokoli nároku na protiplnění. Jak tuto pomoc efektivně ošetřit z pohledu daní na straně poskytovatele pomoci (dárce) či jejího příjemce?

DAŇOVÉ DŮSLEDKY PRO DÁRCE POMOCI

     Obecně je poskytnutí daru daňově neuznatelným nákladem (§ 25 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmů, dále „ZDP“). Dar poskytnutý právnickým osobám na humanitární, charitativní apod. účely a fyzickým osobám na účely specifikované v § 20 odst. 8 ZDP však může snížit základ daně z příjmů právnických osob, tzn., efektivně snížit daňovou povinnost. Toto ustanovení současně stanoví, že „obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky nebo jiného členského státu EU, Norska nebo Islandu“. V podstatě stejně se postupuje u darů poskytnutých právnickým i fyzickým osobám se sídlem v EU, Norsku nebo Islandu (§ 20 odst. 12 ZDP). Obdobné znění obsahuje § 15 odst. 1 ZDP, který stanoví podmínky možného uplatnění nezdanitelné částky základu daně pro fyzické osoby.

     Lze tedy shrnout, že jak právnická, tak i fyzická osoba může poskytnout dar na financování odstraňování následků povodní a tento dar si může odečíst od základu daně do výše stanovené v ZDP (maximálně 10 % základu daně u fyzických osob a maximálně 5 % základu daně u právnických osob) za podmínek stanovených v § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 ZDP.

     Zákon o daních z příjmů však také pamatuje na možnost zahrnout do daňově uznatelných nákladů náklady (výdaje) vynaložené v rámci pomoci poskytnuté formou nepeněžního plnění v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom, ke kterým došlo na území ČR nebo jiného členského státu EU, Norska nebo Islandu (§ 24 odst. 2 písm. zp) ZDP). Pokud tedy podnikatel, právnická i fyzická osoba, poskytne pomoc postiženým povodněmi, lze za určitých podmínek zahrnout náklady vynaložené na tuto pomoc mezi daňově uznatelné s tím, že již nelze takto vynaložené náklady uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně z příjmů fyzických osob dle § 15 odst. 1 ZDP nebo položku snižující základ daně z příjmů právnických osob podle § 20 odst. 8 ZDP. Daňově uznatelné náklady vynaložené v rámci poskytnutí pomoci musí být poskytnuty v nepeněžní formě a prokazatelně v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom. Zákon nestanoví, komu má být pomoc poskytnuta, tzn., lze ji poskytnout jak právnickým, tak i fyzickým osobám.

     Pokud dárce poskytne dar formou nepeněžního plnění (zboží nebo služby), je nutné pamatovat na důsledky poskytnutého daru v oblasti DPH. Obecně musí být z poskytnutého nepeněžního daru odvedena DPH na výstupu, pokud byl nárokován odpočet DPH na pořízení zboží nebo služeb (§ 13 odst. 5 a § 14 odst. 4 písm. b) zákona o DPH). Pokud nebyl uplatněn nárok na odpočet na pořízení zboží nebo služeb, je poskytnutí nepeněžního daru mimo okruh DPH.

     Specifickou situací je poskytnutí pomoci zaměstnavatelem zaměstnanci.

DAŇOVÉ DŮSLEDKY NA STRANĚ PŘÍJEMCE POMOCI

     Za příjem se ve smyslu § 3 odst. 2 ZDP a § 6 odst. 1 zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (dále „zákon o dani darovací“) považuje příjem peněžní i nepeněžní, resp. nemovitosti, movitý majetek a jiný majetkový prospěch. Na straně příjemců pomoci je třeba rozlišit, zda je příjemce podnikatelem (fyzická nebo právnická osoba) a pomoc obdržel jako podnikatel (v případě fyzické osoby) nebo pomoc obdržela fyzická osoba - nepodnikatel.

Příjemce pomoci je podnikatel

     Pomoc formou daru v peněžní i nepeněžní formě, kterou obdrží podnikatel (právnická i fyzická osoba) v souvislosti se svojí podnikatelskou činností, obecně podléhá dani z příjmů u obdarovaného podnikatele. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří podnikatelé - fyzické osoby, které dar přijmou v souvislosti s provozováním školy a školského zařízení, zařízení na ochranu opuštěných zvířat, ohrožených druhů zvířat nebo jsou poskytovateli zdravotních služeb (§ 3 odst. 4 písm. a) ZDP), tyto podléhají dani darovací a obvykle je pro ně přijetí daru osvobozeno od daně darovací. Další výjimkou jsou fyzické osoby, které dar přijaly jako provozovatelé zoologické zahrady nebo pro poskytování veřejných kulturních služeb a pro které je tento dar osvobozen od daně z příjmů fyzických osob (§ 4 odst. 1 písm. zf) ZDP).

Příjemce pomoci je fyzická osoba, která pomoc neobdržela jako podnikatel nebo zaměstnanec

     Obecně platí, že obdržená náhrada škody, tj. včetně škody vzniklé v důsledku povodní, je příjmem osvobozeným od daně z příjmů fyzických osob (§ 4 odst. 1 písm. d) ZDP). Dále platí, že obdržené dary nejsou příjmem zdanitelným daní z příjmů fyzických osob a podléhají u fyzické osoby dani darovací, pokud se nejedná o dary osvobozené od daně darovací. Obecně je od daně darovací osvobozeno nabytí majetku (v peněžní i nepeněžní formě), pokud byl majetek nabyt na humanitární nebo