Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Další personální funkce

18.11.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1.2 Další personální funkce

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vnitrofiremní komunikace

Vedle základních personálních funkcí mohou být do sféry personálního úseku zahrnuty i některé další funkce, a to v závislosti na významu a úloze, kterou ve firmě sehrávají. Příkladem je vnitrofiremní komunikace, jejíž zařazení k personálně řídicím funkcím se ukazuje jako vhodné především tehdy, prochází-li společnost změnami, o kterých je nezbytné zaměstnance průběžně informovat, či klade-li společnost (například v souvislosti s fúzí či změnou firemní strategie) důraz na změny firemní kultury. Hraje-li vnitrofiremní komunikace naopak jen relativně omezenou úlohu, je lépe využít organizační synergie a zahrnout tuto oblast do útvaru komunikace, stojícího mimo rámec personálního útvaru.

Řídicí a motivační systém

Součástí personálního řízení se stále více stávají i některé činnosti a funkce stojící mimo rámec jeho tradičních kompetencí. K novým funkcím moderního personálního managementu patří především podílet se na tvorbě a rozvoji řídícího a motivačního systému firmy a manažerského stylu, ověřovat, zda stávající řídicí postupy a koncepce přispívají k plnění cílů společnosti a odpovídají "nejlepší praxi“ (best practice) řízení a organizace lidských zdrojů, ověřovat účinnost jednotlivých nástrojů personálního řízení a kontrolovat jejich využívání.

Funkce při podnikových změnách

Personální řízení přebírá často vedoucí úlohu i při řízení podnikových změn, zavádění nových koncepcí řízení, organizace, motivace a rozvoje zaměstnanců a hraje aktivní úlohu při optimalizaci či reengineeringu podnikových procesů (personální manažeři fungují často jako vedoucí týmu zaměstnanců z různých částí podniku majícího připravit návrhy organizačních změn nebo řídit proces jejich zavádění). Personální management tak oproti své tradiční podobě přestává být pouhým správcem popisů pracovních pozic, ale stává se garantem efektivnosti pracovních procesů a organizační výkonnosti.

Identifikace schopností lidských zdrojů

K novým úkolům personálního řízení patří i identifikovat klíčové schopnosti lidských zdrojů organizace, které jsou zdrojem její konkurenceschopnosti, a vytvářet předpoklady pro jejich rozšiřování, přispívat ke stanovení a rozvoji firemních hodnot, k formování týmově založené organizace apod. Oblast lidských zdrojů se stává integrální součástí strategického plánování a plán v oblasti personálního řízení je těsně spjat s celkovou strategií firmy a posilováním její konkurenceschopnosti.

Nové odpovědnosti

Nové funkce personálního managementu, charakterizované svým strategickým charakterem – přímou vazbou na naplňování cílů a podnikatelské strategie firmy – jsou někdy označovány jako nové odpovědnosti (či nový mandát) personálního řízení. V