Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

3.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13
Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

JUDr. Anna Janáková

Vzor

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

Jméno a příjmení: .............................

Datum narození: .............................

Bydliště: .............................

 

tímto, ve smyslu usnesení vlády České republiky č.……….x), čestně prohlašuje, že:

 1. je zdravotně způsobilý/á k výkonu činnosti ........................;
 2. byl/a dostatečně poučen/a ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i o druhu, charakteristice a kategorizaci činnosti, kterou bude vykonávat a s ní souvisejícími riziky (např. manipulace s břemeny, lokální svalová zátěž, pracovní polohy, hluk a jeho následky, zátěž chladem nebo teplem, zraková zátěž, psychická zátěž, práce ve výškách na žebříku, řízení manipulační techniky, atp.), jakož i že konzultoval/a se zaměstnavatelem v této souvislosti svůj zdravotní stav, včetně veškerých předešlých úrazů/anamnéz a je schopen/schopna činnost vykonávat;
 3. v posledních 21 dnech nenavštívil/a některý ze státu s vysokým rizikem přenosu nákazy koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, který byl jako rizikový stát stanovený vládou České republiky;
 4. netrpí žádným onemocněním, které by znemožňovalo vydání zdravotního průkazu ve smyslu § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (pokud se jedná o fyzickou osobu vykonávající činnosti epidemiologicky závažné);
 5. je zdravotně způsobilý/á k výkonu činností epidemiologicky závažných spočívajících ve výrobě anebo uvádění potravin do oběhu, ve smyslu příslušných právních předpisů1 (pokud se jedná o fyzickou osobu vykonávající činnosti epidemiologicky závažné).

Současně se zavazuje (pokud se jedná o fyzickou osobu vykonávající činnosti epidemiologicky závažné), že při výkonu činností epidemiologicky závažných spočívajících ve výrobě a/nebo uvádění potravin do oběhu, ve smyslu příslušných právních předpisů bude:

 1. mít u sebe toto čestné prohlášení a na vyzvání ho předloží orgánu ochrany veřejného zdraví, případně ostatním kontrolním orgánům provádějícím kontrolu dle relevantních právních předpisů,
 2. uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní a provozní hygieny v rozsahu upraveném v prováděcím právním předpisu.

V ................. dne .....................................

………………………………

jméno a příjmení

x) Uvede se příslušné usnesení vlády ČR pod číslem vyhlášeném ve Sbírce zákonů. Například č.127/2020 Sb., č. 236/2020 Sb., č. 17/2021 Sb., 106/2021 Sb.

Právní úprava:

 • Usnesení vlády České republiky č. 84/2020 Sb., o přijetí krizového opatření.

 • Usnesení vlády České republiky č. 127/2020 Sb., o přijetí krizového opatření.

 • Usnesení vlády České republiky č. 236/2020 Sb., o přijetí krizového opatření.

 • Usnesení vlády České republiky č. 17/2021 Sb., o přijetí krizového opatření.

 • Usnesení vlády České republiky č. 106/2021 Sb., o přijetí krizového opatření.

 • Usnesení vlády České republiky č. 146/2021 Sb., o přijetí krizového opatření.

Komentář:

Nouzový stav k přijímání opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru

S ohledem na rychlé šíření onemocnění COVID-19 vláda přistoupila dne 12. března 2020 k vyhlášení nouzového stavu pro území celé České republiky a přijala radikální krizová opatření obsahující omezení podle § 5 a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů (nouzový stav trval 66 dní, a to do 17. května 2020).

Situace se opakovala i na podzim, kdy vláda znovu vyhlásila nouzový stav dne 5. října 2020. Na základě souhlasů udělených Poslaneckou sněmovnou vláda následně postupně rozhodovala o prodloužení