Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Budoucí pracovní smlouva

26.7.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mohou se zaměstnavatel a zájemce o práci domluvit, že někdy v budoucnu uzavřou pracovní poměr? Jakou podobu takové ujednání může mít?

Ano, možné to je. Zákoník práce ale smlouvu o smlouvě budoucí neupravuje, proto se při jejím sjednání postupuje podle občanského zákoníku, kterým se pracovněprávní vztahy řídí na základě § 4 ZP, není-li úprava v zákoníku práce obsažena, což je mimo jiné i smlouva o smlouvě budoucí.

Smlouva o smlouvě budoucí je klasickou občanskoprávní smlouvou, kterou si smluvní strany sjednají, že konkrétní smlouvu uzavřou až v budoucnu, pokud budou splněny podmínky, které si touto smlouvou o smlouvě budoucí sjednávají, pokud oprávněná osoba k jejímu uzavření vyzve. Smlouva o smlouvě budoucí zavazuje alespoň jednu ze stran uzavřít na výzvu a v ujednané době s druhou stranou budoucí smlouvu. Poruší-li zavázaná strana tuto sjednanou povinnost, vzniká oprávněné smluvní straně právo domáhat se soudního založení práv a povinností mezi stranami určením obsahu budoucí smlouvy.

Sjednat smlouvu o smlouvě budoucí má význam např. tehdy, kdy (budoucí) zaměstnavatel má zájem na konkrétním (budoucím) zaměstnanci a chce mu dát jistotu v tom, že pokud jej zaměstnanec vyzve k uzavření pracovní smlouvy, bude mít zaměstnavatel povinnost pracovní smlouvu uzavřít. Zaměstnanec tak může např. ukončit svůj dosud existující pracovní poměr. Pracovní smlouvu je sice možné sjednat i dlouho dopředu, protože lhůta mezi dnem podpisu pracovní smlouvy a sjednaným dnem nástupu do práce zákoníkem práce stanovena není, jako den nástupu může být proto dohodnuto jakékoliv datum. Sjednání pracovní smlouvy dlouho dopředu má však svá úskalí např. v tom, že i když zaměstnanec do práce nenastoupí, pracovní poměr sjednaným dnem vzniká a zaměstnavatel musí od pracovní smlouvy odstoupit. Pokud není dohodnuto odstoupení od pracovní smlouvy před dohodnutým dnem nástupu do práce, musí zaměstnavatel vyčkat, zda zaměstnanec do práce nenastoupí, a teprve poté může podle § 34 odst. 3 ZP od pracovní smlouvy odstoupit (nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit).

Smlouvou o smlouvě