Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Bezúplatné plnění - dar a jeho odpočet

25.1.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup při uplatnění nezdanitelné části základu daně formou odpočtu bezúplatného plnění (daru) upravuje § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů.

Účel bezúplatného plnění

Od základu daně lze podle § 15 odst. 1 ZDP odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého:

  • obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území ČR, právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zákona o veřejných sbírkách, a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní,
  • politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost,
  • fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení,
  • fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Omezující podmínky

To platí za podmínky, že úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021 platí horní hranice pro odečtení bezúplatného plnění ve výši 30 % ze základu daně.

Dárcovství krve

Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek, s výjimkou