Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 88a Právní moc a opravné prostředky

8.8.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6.880001
§ 88a Právní moc a opravné prostředky

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 88a

Právní moc a opravné prostředky

 1. (1) Rozhodnutí orgánů sociálního zabezpečení uvedených v § 3 odst. 3 písm. b) a d) až f) ve věcech důchodového pojištění je v právní moci, bylo-li oznámeno a nelze-li proti němu podat námitky.
 2. (2) Rozhodnutí orgánů sociálního zabezpečení uvedených v § 3 odst. 3 písm. b) a d) až f) o námitkách nabývá právní moci dnem oznámení.
 3. (3) Rozhodnutí orgánů sociálního zabezpečení uvedených v § 3 odst. 3 písm. b) a d) až f) ve věcech důchodového pojištění, které není v právní moci, je předběžně vykonatelné, s výjimkou rozhodnutí, proti němuž byly podány námitky, které mají odkladný účinek.
 4. (4) Proti rozhodnutí orgánů sociálního zabezpečení uvedených v § 3 odst. 3 písm. b) a d) až f) ve věcech důchodového pojištění včetně rozhodnutí o námitkách se odvolání ani rozklad nepřipouští.
Komentář
Komentář
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 3 odst. 3 – orgány sociálního zabezpečení

  • § 86 – rozhodnutí o dávkách důchodového pojištění

  • § 88 – námitky

  • § 89 – soudní přezkum rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění

  • § 90 – doručování rozhodnutí

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Komentář
Komentář

Rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení nabývá právní moci

 • uplynutím lhůty 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud v této lhůtě nebyly proti rozhodnutí podány námitky podle § 88 odst. 1 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, nebo

 • v případě, že byly podány námitky, oznámením rozhodnutí o námitkách (podle § 88 odst. 6 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení nelze další námitky podat proti rozhodnutí o námitkách).

Podání námitek má vliv na vykonatelnost jedině v případě, že se jedná o rozhodnutí vydané podle § 118a až § 118c zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, tj. o rozhodnutí o povinnosti nahradit přeplatek na důchodu; ve všech ostatních případech je rozhodnutí předběžně vykonatelné, i když proti němu byly podány námitky.

Proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení včetně rozhodnutí o námitkách nelze podat odvolání podle správního řádu. Proti rozhodnutí o námitkách lze podat pouze žalobu k soudu podle soudního řádu správního. Tuto žalobu lze podle § 65 soudního řádu správního podat do dvou měsíců poté, kdy písemné rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení o námitkách bylo doručeno (podle § 90 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení se rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění doručují do vlastních rukou). Žaloba se podává příslušnému soudu, kterým ve věcech důchodového pojištění je krajský soud; místní příslušnost