Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

423/2004 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění účinném k 1.2.2010

č. 423/2004 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění účinném k 1.2.2010
[zrušeno č. 201/2017 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 30. června 2004,
kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
321/2008 Sb.
(k 29.8.2008)
mění § 1, § 2, § 3 a § 4; vkládá nové § 3a a § 3b; nové přechodné ustanovení
4/2010 Sb.
(k 1.2.2010)
mění, celkem 15 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních):
§ 1
Předmět úpravy
Touto vyhláškou se stanoví kreditní systém, na základě kterého jsou ohodnoceny jednotlivé formy celoživotního vzdělávání1) počtem kreditů.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání3) ,
b) inovačním kurzem odborný kurz, který trvá alespoň 4 hodiny v každém dni, kterým se obnovují znalosti a dovednosti a který je pořádán
1. akreditovaným zařízením4) s akreditací pro vzdělávací program, kterým se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník obnovit znalosti a dovednosti, nebo
2. zdravotnickým zařízením, které zajišťuje praktické vyučování nebo praxi pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy, pokud se jedná o inovační kurzy pro činnosti, které jsou součástí odborné způsobilosti,
 
c) odbornou stáží výkon odborné praxe v akreditovaném zařízení4) s akreditací pro vzdělávací program, kterým se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník stáží prohloubit znalosti a dovednosti, jejímž cílem je prohloubení znalostí na jiném pracovišti, než je místo výkonu povolání, pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
d) seminářem vzdělávací akce,
1. která trvá alespoň 2 hodiny v každém dni,
2. jejíž program se týká výkonu příslušného zdravotnického povolání nelékařského zdravotnického pracovníka a
3. která je pořádána zdravotnickým lůžkovým zařízením, akreditovaným zařízením4) nebo zařízením, kterému vydalo souhlasné stanovisko profesní sdružení ,
e) školicí akcí vzdělávací akce,
1. která trvá alespoň 4 hodiny v každém dni,
2. jejíž program se týká výkonu příslušného zdravotnického povolání nelékařského zdravotnického pracovníka a
3. která je pořádána akreditovaným zařízením4) nebo zařízením, kterému vydalo souhlasné stanovisko profesní sdružení,
f) odbornou konferencí, kongresem, sjezdem, pracovním dnem nebo sympoziem akce odborného charakteru,
1. která trvá alespoň 1 den, přičemž odborný program musí být zajištěn alespoň v rozsahu 4 hodiny v každém dni,
2. která je zabezpečena alespoň 4 přednášejícími v každém dni,
3. ke