341/2017 Sb.
Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve ...

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
  • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

 

 

Nepravidelná pracovní dobaGarance

23.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Povinnost uzavření smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služebGarance

23.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Poskytování platu - mimotarifní složky platuGarance

20.3.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
Příplatkem za vedení (§ 124 ZP) se oceňuje řídicí a organizační náročnost práce:
více
Zámek

Slevy na pojistném v dotazech a odpovědích - okruh zaměstnanců

20.3.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
více
Zámek

Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a správné postupyVideo záznamGarance

17.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00
Desatero základních povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění aneb kde se dělají chyby.
více
Zámek

Podpora podnikového vzdělávání z evropských dotací

17.3.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo druhou březnovou výzvu zaměřenou na další profesní vzdělávání zaměstnanců v podnicích.
více
Zámek

Pracovnělékařské služby z pohledu judikaturyGarance

16.3.2023, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Zvyšování kvalifikace pro zaměstnankyni na rodičovské dovolené

16.3.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Rekapitulace úpravy slev na pojistném

16.3.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Již déle než měsíc, konkrétně od 1. 2. 2023, může zaměstnavatel za vyjmenovaný okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném. Zrekapitulujme si stručně novou právní…
více
Zámek

Přihlaste se ke službě zasílání údajů pro platbu daně z nemovitých věcí e-mailem

13.3.2023, Zdroj: Finanční správa
Od letošního roku došlo ke zrušení bezplatných poštovních poukázek. Za úhradu daně prostřednictvím poštovní poukázky bude nově Česká pošta účtovat cenu podle platného ceníku poštovních služeb.
více
Zámek

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující pravidla komunikace na sociálních sítíchGarance

10.3.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel ....................................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…
více
Zámek

Vnitřní předpis zaměstnavatele o průměrném výdělkuGarance

10.3.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel ……………………………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO),
více
Zámek

Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování cestovních náhradGarance

10.3.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující předání agendy při skončení pracovněprávního vztahuGarance

10.3.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel ....................................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…
více
Zámek

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující povinnosti zaměstnance při skončení pracovněprávního vztahuGarance

10.3.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel ....................................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…
více
Zámek

Vnitřní předpis zaměstnavatele vymezující okruh zaměstnanců, u kterých vyžaduje trestněprávní bezúhonnost pro výkon práceGarance

10.3.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel ............ ................... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…
více
Zámek

§ 7 ZoVZP - Pojištěnci, za které je plátcem pojistného státGarance

10.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 7 odst. 1 ZoVZP. Mezi tyto osoby řadíme například nezaopatřené děti, poživatele důchodu, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené, příjemce…
více
Zámek

Přehled judikatury trochu jinak - Kritéria pro správné zařazení zaměstnance do platové třídyGarance

10.3.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Soudních rozhodnutí týkajících se nároků zaměstnance na mzdu je celá řada. Pokud jde ale o otázky vztahující se k platu zaměstnance, tedy odměny poskytované mu za práci u zaměstnavatele uvedeného v ustanovení § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce…
více
Zámek

§ 8 ZoVZP - Povinnost platit pojistné na zdravotní pojištěníGarance

10.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tomto zákonném ustanovení je specifikováno období, resp. den, od kterého vzniká a následně zaniká povinnost jednotlivých subjektů platit pojistné. V odstavcích 1, 2 a 3 je postupně stanoveno období povinnosti platit pojistné pro pojištěnce, zaměstnavatele i…
více
Zámek

§ 10-10a ZoVZP - Oznamovací povinnostGarance

10.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

§ 9 ZoVZP - Výše a způsob placení pojistného na zdravotní pojištění a penáleGarance

10.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Klíčovou otázkou pro všechny plátce je výpočet výše pojistného a způsob jeho placení, kdy v prvním odstavci je k této problematice uveden odkaz na samostatný zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Druhý odstavec se týká poměru hrazení pojistného…
více
Zámek

Jak se vyhnout nejčastějším chybám při podávání daňového přiznání?

10.3.2023, Zdroj: Finanční správa
Finanční správa připomíná poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, že na podání daňového přiznání v tzv. papírové podobě zbývá necelý…
více
Zámek

Vnitřní platový předpisGarance

9.3.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

§ 25a ZPVZP - Pravděpodobná výše pojistnéhoGarance

9.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokud zaměstnavatel nebo OSVČ nepředloží Přehled, nemůže zdravotní pojišťovna pouze na základě údajů ve svém informačním systému posoudit, zda je pojistné za příslušný kalendářní měsíc (u zaměstnavatele) nebo za kalendářní rok (u OSVČ) odvedeno v souladu se…
více
Zámek

§ 5 ZoVZP - Zaměstnanci, OSVČ a OBZPGarance

9.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel je povinen platit pojistné tehdy, jsou-li zaměstnanci (mimo výjimek, kdy se osoba ve zdravotním pojištění za zaměstnance nepovažuje) zúčtovány příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 ZDP a dále v případě, kdy zúčtovaný příjem svojí výší…
více
Zámek

Poskytování zálohy na mzdu či plat

7.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.
více
Zámek

§ 3a ZPVZP - Vyměřovací základ OSVČGarance

6.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je 50 % daňového základu za rozhodné období kalendářního roku, případně i s potřebou dodržet u OSVČ minimální vyměřovací základ. Vykazuje-li tedy pojištěnec příjmy ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 a 2 ZDP,…
více
Zámek

Výše průměrné mzdy

6.3.2023, Zdroj: ČTK
více
Zámek

Stavební úpravy rezidenčního bytu (TZ)

6.3.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Maximální vyměřovací základ ve vztahu k ELDPGarance

3.3.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

§ 17 ZPVZP - Způsob placení pojistnéhoGarance

3.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Placení pojistného zdravotní pojišťovně je nejčastěji realizováno dvojím způsobem, a to buď bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na účet příslušné zdravotní pojišťovny nebo úhradou v hotovosti prostřednictvím banky či držitele poštovní licence.…
více
Zámek

§ 13 ZPVZP - Odvod pojistného při souběhu příjmůGarance

3.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel nebo pojištěnec jako osoba samostatně výdělečně činná platí pojistné ze všech příjmů podléhajících povinnosti odvodu pojistného. Jedná-li se o OSVČ nebo zaměstnance, za které současně platí pojistné stát, hradí pojistné (kromě státu) i OSVČ,…
více
Zámek

Několik poznatků z kontrolní činnosti orgánů inspekce práceGarance

3.3.2023, Mgr. Dalibor Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tomto příspěvku představím čtenářům Zpravodaje některé poznatky z kontrolní činnosti orgánů inspekce práce. Dozvíte se, jaká nejčastější porušení pracovněprávních předpisů byla na základě kontrol zjištěna. Vycházím kromě jiného i z Roční souhrnné zprávy o…
více
Zámek

Chyby a časté omyly při podávání daňového přiznání

3.3.2023, Zdroj: ČTK
Jak se vyhnout nejčastějším chybám při podávání daňového přiznání a na jaké změny platné od roku 2022 nezapomenout? Zajímá-li vás odpověď, čtěte následující řádky.
více
Zámek

Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 1. 2023Garance

2.3.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinností od 1. 1. 2023 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 466/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu…
více
Zámek

Novinky v právní úpravě pracovnělékařské péčeGarance

2.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Koncem loňského roku vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a…
více
Zámek

§ 7-8a ZPVZP - Odvod pojistného za osoby samostatně výdělečně činnéGarance

2.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Osoby samostatně výdělečně činné představují ve zdravotním pojištění důležitou skupinu plátců pojistného. Pojištěnci, považovaní z pohledu zdravotního pojištění za OSVČ, jsou vyjmenováni v ustanovení § 5 písm. b) ZoVZP. Mezi základní povinnosti podnikající…
více
Zámek

§ 10-11 ZPVZP - Odvod pojistného za osoby bez zdanitelných příjmůGarance

2.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Platba daně z nemovitých věcí

2.3.2023, Zdroj: Finanční správa
Přihlaste se ke službě zasílání údajů pro platbu daně z nemovitých věcí e-mailem a neplaťte poplatek za úhradu poštovní poukázkou.
více
Zámek

Konkurenční doložkaGarance

1.3.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
K ochraně oprávněných zájmů zaměstnavatele slouží institut konkurenční doložky za podmínek definovaných v § 310 ZP. Byla-li sjednána konkurenční doložka, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku,…
více
Zámek

§ 4 ZPVZP - Rozhodné obdobíGarance

1.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodné období určuje skupinám plátců pojistného časový úsek, za který jsou tyto skupiny povinny pojistné platit. Ve zdravotním pojištění aktuálně rozlišujeme v zásadě dvě rozhodná období, a sice:kalendářní měsíc (u zaměstnavatelů a zaměstnanců, osob bez…
více
Zámek

§ 3 ZPVZP - Vyměřovací základ zaměstnancůGarance

1.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnost placení pojistného za zaměstnance včetně plnění ostatních souvisejících zákonných povinností se vztahuje na zaměstnavatele tehdy, pokud se pojištěnec považuje ve zdravotním pojištění za zaměstnance. Je-li pojištěnec uveden mezi taxativně…
více
Zámek

Vnitřní předpis zaměstnavatele o FKSPGarance

28.2.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel ………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),
více
Zámek

Několik poznámek k práci z domova

28.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na co by zaměstnavatelé umožňující pracovat z domova neměli zapomínat?
více
Zámek

MPSV má kompromisní návrh novely zákoníku práce

28.2.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Transpozici evropských směrnic i další úpravy zavádí novela zákoníku práce, kterou zpracovalo MPSV. V posledních týdnech probíhalo vypořádání připomínek.
více
Zámek

Daň z příjmů u DDM

28.2.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek