Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 315 ZP Nesouhlas zaměstnance s potvrzením o zaměstnání nebo s pracovním posudkem

1.6.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.315 § 315 ZP Nesouhlas zaměstnance s potvrzením o zaměstnání nebo s pracovním posudkem

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

    • § 313 – potvrzení o zaměstnání a jeho obsahové náležitosti

    • § 314 – posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek)

    • § 330 – prekluzivní lhůta pro uplatnění práva

  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění

    • § 42 odst. 4 a 79 odst. 1 – náležitosti žaloby coby návrhu na zahájení soudního řízení.

Potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek

Komentář
Zákoník práce v ustanoveních § 313 a 314 ZP ukládá zaměstnavateli povinnost vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (při skončení pracovního poměru a dohody o pracovní činnosti) a pracovní posudek (jestliže o to zaměstnanec požádá). Jasně přitom vymezuje obsahové náležitosti potvrzení o zaměstnání a definuje, co se rozumí pracovním posudkem a od čeho se tak odvíjí jeho obsah (viz komentář výše). Pokud zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání nebo pracovního posudku nesouhlasí, může se dle ustanovení § 315 ZP domáhat do 3 měsíců ode dne, kdy se o jeho obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně je upravit.

Úpravy potvrzení o zaměstnání a pracovního posudku

Úpravy potvrzení o zaměstnání nebo pracovního posudku se zaměstnanec může domoci pouze podáním žaloby u místně příslušného soudu. Jak vyplývá z ustanovení § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 OSŘ, musí být z jeho podání mj. patrno, které věci se týká a čeho se zaměstnanec domáhá. Je tedy potřeba, aby do své žaloby zaměstnanec uvedl, jak má být potvrzení o zaměstnání nebo pracovní posudek konkrétně upraven.

Pozor!
Se svojí žalobou na úpravu potvrzení o zaměstnání nebo pracovního posudku by zaměstnanec neměl otálet. Lhůta 3 měsíců je totiž ve smyslu ustanovení § 330 ZP lhůtou propadnou a jejím uplynutím právo zaměstnance na přiměřenou úpravu uvedených písemností zaniká.

Judikát
Judikatura

NS ČR 6 Cz 25/68

I když se pracovník nedožadoval ve lhůtě tří měsíců úpravy původního pracovního posudku, může se jí dožadovat proti jakémukoli dodatku k takovému pracovnímu posudku do tří měsíců ode dne, kdy se dověděl o obsahu dodatku. To platí tím spíše, jestliže organizace uvedla v dodatku skutečnosti a okolnosti, které nebyly obsaženy v původním pracovním posudku. Zákonem zamýšlená ochrana by nebyla zaručena, kdyby se pracovník nemohl bránit proti jakkoli označeným dodatkům k původnímu pracovnímu posudku. Nelze totiž vyloučit, že teprve v tomto dodatku uvede organizace skutečnosti a okolnosti, s nimiž pracovník nesouhlasí.

NS ČR 6 Cz 96/68

Shledá-li soud návrh na opravu posudku o pracovní činnosti důvodným, uloží organizaci, jak má posudek upravit, tzn. určí organizaci přesně, jak má posudek znít v části, jejíž nesprávnost pracovník namítá. Kdyby bylo ponecháno organizaci na vůli, jak upraví posudek, byl by případně pracovník nucen stále znovu se domáhat úpravy nově vydaného posudku, jestliže by s novým zněním nesouhlasil. Nelze se ani spokojit s tím, že soud uvede v odůvodnění svého rozsudku, jak má být posudek upraven, neboť by stále znovu mohl vznikat spor o to, zda úprava posudku, u něhož často právě formulace bude mít rozhodující význam, odpovídá tomu, co soud uvedl v odůvodnění svého rozhodnutí.

NS ČR 21 Cdo 870/2002

Bylo-li právo na přiměřenou úpravu potvrzení o zaměstnání uplatněno po uplynutí stanovené lhůty, přihlédne soud k zániku práva, i když to účastník řízení nenamítne. K řádnému uplatnění práva na přiměřenou úpravu potvrzení o zaměstnání je zapotřebí, aby oprávněný účastník své právo uplatnil zákonem stanoveným způsobem žalobou u