Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 303 ZP Speciální povinnosti některých zaměstnanců

29.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.303
§ 303 ZP Speciální povinnosti některých zaměstnanců

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 304 – zákaz jiné výdělečné činnosti

  • § 306 odst. 3 – povinnost vydat pracovní řád

 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 16 – základní povinnosti úředníka

 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 2 – vymezení tzv. veřejného funkcionáře

  • § 4-6 – omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost výkonu jejich funkce s jinými funkcemi

  • § 24 – pokuty za porušení povinnosti veřejným funkcionářem (přestupek)

V tomto ustanovení klade zákoník práce zvýšené povinnosti zaměstnancům některých zaměstnavatelů. Jde výhradně o zaměstnance, kteří jsou odměňováni platem (§ 109 odst. 3 ZP) odpovídají i uložené povinnosti, zejména povinnost zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování, nebo povinnost nezneužívat informací nabytých během zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.

Omezení jiné výdělečné činnosti

Přísnější je též omezení jiné výdělečné činnosti těchto zaměstnanců. Předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele je jim třeba k jakékoliv formě podnikání, vyjma činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární nebo umělecké a správy vlastního majetku.

Protože zaměstnavatelé uvedení v tomto ustanovení zákoníku práce mají dle ustanovení § 306 odst. 3 ZP povinnost vydat pracovní řád, mohou být některé z výše popsaných povinností rozvedeny do konkrétnější podoby právě v tomto zvláštním druhu vnitřního předpisu.

Rozdíly ve srovnání s původní úpravou

Od 1. 1. 2007

Oproti předchozímu zákoníku práce nedoznala právní úprava žádné významné změny. Pouze k datu 1. 1. 2007 nabyl účinnosti nový a přísnější zákon o střetu zájmů, kterým byl zrušen dřívější zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů). K uvedenému datu byl podstatně rozšířen okruh veřejných funkcionářů a nesplnění jejich povinnosti lze nyní postihnout i sankcí (pokutou).

Tento zákon doznal dalších podstatných změn k datu 20. 6. 2008, kdy nabyla účinnosti jeho novela č. 216/2008 Sb. Ta se stala předmětem velkých diskusí a dokonce i prezidentského veta. Prezident upozornil, že novelizovaná právní úprava bude dopadat např. též na ředitele základních a středních škol, i když nejsou veřejnými činiteli v pravém slova smyslu.

Od 1. 1. 2017

V souvislosti s přijetím nového atomového zákona č. 263/2016 Sb. se v § 303 odst. 1 písm. b) ZP doplnil bod 19.

I pro ustanovení § 303 ZP (stejně jako ustanovení § 301) platí, že se