Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 26 Pokuty

26.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4.26
§ 26 Pokuty

Ing. Antonín Daněk

Úplné znění

§ 26

Pokuty

(1) Za neplnění nebo porušení povinností stanovených v § 22 odst. 3 písm. a) a b), § 24 odst. 2 a 3, § 25 a § 28 větě druhé může příslušná zdravotní pojišťovna uložit plátci pojistného pokutu až do výše 50 000 Kč za jednotlivé nesplnění nebo porušení povinnosti.

(2) Pokutu lze uložit do 2 let ode dne, kdy se příslušná zdravotní pojišťovna dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo.

(3) Pokud jde o způsob placení a vymáhání a promlčení pokut, postupuje se stejně jako u pojistného.33)

(4) Pokuta je příjmem zdravotní pojišťovny, která ji uložila.

---------------------------------------------
33)  § 18 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

Ustanovení související

  • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

    • § 22 odst. 3 písm. a) a b) ZPVZP – povinnost plátce pojistného při kontrole placení pojistného

    • § 24 odst. 2 a 3 ZPVZP – povinnost osoby samostatně výdělečně činné předložit přehled o příjmech a výdajích a oznámit změny údajů

    • § 25 ZPVZP – povinnosti zaměstnavatele

    • § 28 ZPVZP – povinnost plátců pojistného používat tiskopisy vydané VZP ČR


Komentář
Komentář

Kromě řádného placení pojistného na zdravotní pojištění jsou podnikatelé i zaměstnavatelé povinni průběžně plnit další povinnosti, jejichž porušení může být důvodem pro uložení sankčního postihu ze strany zdravotní pojišťovny. To znamená, že k uložení pokuty zdravotní pojišťovna přistoupit může, ale také nemusí, vždy bude záležet na charakteru a rozsahu provinění plátce včetně závažnosti důsledků takového chybného postupu.

Pokutu až do výše 50 000 Kč může zdravotní pojišťovna uložit osobě samostatně výdělečně činné nebo zaměstnavateli při porušení dále uvedených povinností.

Osoby samostatně výdělečně činné

V případě OSVČ může zdravotní pojišťovna uložit pokutu za nedodání Přehledu osobou samostatně výdělečně činnou.

Ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit ve stanovené lhůtě (např. v roce 2014 standardně do 2. 5., v případě, kdy zpracovává daňové přiznání daňový poradce pak do 1. 8.) všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v předcházejícím roce pojištěna, Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné. Povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích příslušné zdravotní pojišťovně do 8. dubna následujícího roku má osoba samostatně výdělečně činná i v případě, kdy není povinna podle zvláštního právního předpisu daňové přiznání podávat.

Změní-li se dodatečně údaje uváděné na Přehledu, jsou osoby samostatně výdělečně činné povinny ohlásit změny do osmi dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděly a dlužné pojistné doplatit do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděly. K tomuto účelu vyplní tyto osoby Opravný přehled.

Zaměstnavatelé

Zdravotní pojišťovna může zaměstnavateli jako hromadnému plátci pojistného uložit pokutu za:

a) nepodání Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele

Jedná se o pravidelnou měsíční povinnost zaměstnavatele, který předává za každý kalendářní měsíc nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce každé zdravotní pojišťovně, jejichž pojištěnce zaměstnává, Přehled o platbě pojistného. Tento Přehled obsahuje součet vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny, celkovou výši pojistného, vypočtenou jako součet pojistného jednotlivých zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny a počet zaměstnanců, na které se údaje vztahují. Zaměstnavatelé jsou dále povinni vést průkaznou evidenci o