Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 21 Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení

31.5.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.21
§ 21 Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 21
Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení

 1. Přirážku k pojistnému na sociální zabezpečení (dále jen "přirážka k pojistnému“) uloží příslušná okresní správa sociálního zabezpečení 20) zaměstnavateli, jestliže
  1. výrobní zařízení zaměstnavatele podle pravomocného rozhodnutí orgánu inspekce práce nevyhovuje předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo

  2. výrobní zařízení zaměstnavatele podle pravomocného rozhodnutí příslušného zdravotnického orgánu nevyhovuje předpisům zdravotnickým nebo hygienickým, nebo

  3. podle zjištění orgánu inspekce práce nebo zdravotnického orgánu není provozováno předepsané zařízení na ochranu života a zdraví zaměstnanců.

 2. Výše přirážky k pojistnému může činit až 5 % z vyměřovacího základu (§ 5a) za jednotlivé měsíce, za které se přirážka k pojistnému platí. Jestliže se zjištěné nedostatky týkají jen nižší složky zaměstnavatele, stanoví se přirážka k pojistnému jen z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v této nižší složce.
 3. Přirážku k pojistnému je zaměstnavatel povinen platit od prvního dne kalendářního měsíce, v němž nabylo právní moci rozhodnutí uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b), anebo v němž došlo ke zjištění uvedenému v odstavci 1 písm. c), a to až do konce kalendářního měsíce, v němž byly zjištěné nedostatky odstraněny. Byla-li stanovena lhůta k odstranění nedostatků, je zaměstnavatel povinen platit přirážku k pojistnému až od prvního dne kalendářního měsíce, v němž tato lhůta prošla a nedostatky trvají dál.
 4. Pokud jde o splatnost přirážky k pojistnému, způsob jejího placení, její vymáhání, promlčení a vracení přeplatku k přirážce na pojistném, postupuje se stejně jako u pojistného.
Komentář
Komentář
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení o příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • § 2 – přirážka k pojistnému jako příjem státního rozpočtu

  • § 9 – splatnost

  • § 17 – přeplatek

  • § 18 – promlčení

  • § 19 – způsob placení

  • § 22a – pořadí platby přirážky k pojistnému

  • § 22b – vykazování dluhu na přirážce k pojistnému

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 104a až § 104d – rozhodování o přirážce k pojistnému

 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Komentář
Komentář