Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 17 Poskytování dávek za dny

11.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.3.17
§ 17 Poskytování dávek za dny

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 17

 1. (1) Dávky náleží za kalendářní dny. Výše dávky za kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
 2. (2) Má-li zaměstnanec za kalendářní den, v němž vznikl nárok na dávku nebo v němž nárok na dávku zanikl, nárok na započitatelný příjem za část pracovní doby, náleží mu dávka za kalendářní den v poměrné výši, která se určí jako poměrný díl připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží započitatelný příjem.
 3. (3) Ustanovení odstavce 2 platí obdobně v případě dne, v němž vznikla dočasná pracovní neschopnost, která se považuje za pokračování předchozí dočasné pracovní neschopnosti (§ 55 odst. 4 a § 57 odst. 6), a pro účely ošetřovného též dne, v němž zaměstnanec vykonával práci jen po část dne z důvodu, že ošetřovaná osoba byla přijata do zdravotnického zařízení lůžkové péče nebo propuštěna z tohoto zařízení.
 4. (4) Kalendářní dny uvedené v odstavcích 2 a 3 se započítávají do podpůrčí doby.
Komentář
Komentář
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 14 – nárok na dávky

  • § 16 – překážky výplaty dávky

  • § 26 – podpůrčí doba u nemocenského

  • § 34 – podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství

  • § 40 – podpůrčí doba u ošetřovného

  • § 55 odst. 4 – pokračování dočasné pracovní neschopnosti

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • § 192 – náhrada mzdy nebo platu v