Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 131 Osobní příplatek

29.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.131
§ 131 Osobní příplatek

JUDr. Eva Rothová

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

    • § 122 – určení platu

    • § 136 odst. 2 – náležitosti platového výměru

Komentář

Poskytování platu zaměstnancům ve veřejných službách a správě se řídí pevně stanovenými pravidly, která jsou pro všechny zaměstnance jednotná. Platový systém upravený v šesté části zákoníku práce je založen na předpokladu standardního výkonu práce (pokud jde o její množství a kvalitu) všemi zaměstnanci. Motivační funkce platu je zajišťována zejména prostřednictvím nenárokových složek platu – osobního příplatku a odměn. Právě osobní příplatek umožňuje ocenit u jednotlivých zaměstnanců vyšší výkonnost a kvalitu práce. Tato složka platu zpružňuje platový systém, vytváří prostor pro účelnou platovou diferenciaci a motivaci zaměstnanců. Zaměstnavatel může poskytovat zaměstnanci osobní příplatek ve dvou úrovních, a to za odlišných podmínek.

Příplatek do výše 50 % platového tarifu

Až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci. V tomto případě nelze zaměstnanci určit osobní příplatek již při nástupu do zaměstnání, ale až po zapracování a následném zhodnocení vykonávané práce. Pokud jde o rozsah pracovních úkolů, je poskytování osobního příplatku rovněž podmíněno dlouhodobě vyšší pracovní výkonností. Osobní příplatek proto nelze spojovat se splněním jednotlivých pracovních úkolů. K ocenění mimořádného splnění většího rozsahu pracovních úkolů nebo kvalitního splnění zvlášť významného úkolu může zaměstnavatel využít jinou nenárokovou složku platu, a to odměnu.

Možnou výjimku z výše uvedeného principu poskytování osobního příplatku představuje případ, kdy dojde k zastupování jednoho zaměstnance druhým (např. v době nemoci), kdy zaměstnanec vedle plnění svých pracovních povinností koná (nebo částečně koná) práci ještě za dalšího zaměstnance. Toto časově omezené zvýšení rozsahu pracovních povinností může zaměstnavatel odměnit jak zvýšením osobního příplatku po příslušnou dobu, tak i poskytnutím odměny.

Příplatek do výše 100 % platového tarifu

Zvláštní podmínky stanoví zákoník práce pro poskytování osobního příplatku zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a je zařazený do desáté až šestnácté platové třídy. Takovému zaměstnanci může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 %