Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném k 1.1.2022

č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném k 1.1.2022
ZÁKON
ze dne 12. dubna 2000
o obcích
(obecní zřízení)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
320/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
vkládá nový § 9a
450/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
v § 38 vkládá nové odst. 3, 4, 5, v § 85 vkládá nové odst. 2 až 5)
311/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 15
313/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, též ruší § 6, 9, 15, 40, 56, 57, 86, 88, 113 až 116 a §138
313/2002 Sb.
(k 12.7.2002)
mění § 4 odst. 1, § 38 odst. 3, § 63, a novelizační body novely 76 až 119, též ruší § 80 a 81
(celkem v novele č. 313/2002 Sb. 225 novelizačních. bodů)
ÚZ 2/2003 Sb.
 
 
59/2003 Sb.
(k 28.2.2003)
v § 38 odst. 3 doplňuje písm. f)
22/2004 Sb.
(k 1.2.2004)
v § 21 ruší odst. 4, v § 87 doplňuje slova, v § 89 odst. 2 vkládá slova
216/2004 Sb.
(k 28.4.2004)
v § 34a a § 142 slovo „prapor” nahrazuje slovem „vlajka”
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 85 mění písm. l)
421/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
mění § 42, ruší § 45, mění § 53 odst. 3 a v § 123 doplňuje větu
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
mění, též ruší § 66d, § 66e a § 112
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 71 odst. 3 ruší písm. b),
v § 72 ruší slova „a další odměna”, ruší § 74, v § 153 odst. 1 nahrazuje slova
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 13 odst. 2 a poznámku č. 4)
61/2006 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 109 odst. 3 ruší písm. c) včetně pozn. č. 34)
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 84 odst. 2 ruší písm. b) a vkládá písm. y)
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
před nabytím účinnosti zákona byla novelizační ustanovení zrušena
234/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 40 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
245/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
v § 84 odst. 2 vkládá písm. z)
261/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 73 mění odst. 3 a vkládá odst. 4; nové přechodné ustanovení
169/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 89 odst. 2 ruší slova
298/2008 Sb.
(k 19.8.2008)
mění § 75 odst. 5 a 6, § 89 odst. 3, § 90, § 91, § 98, § 107, § 137; vkládá nový § 102a
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 73 odst. 4 nahrazuje slova
477/2008 Sb.
(k 1.4.2009)
mění § 47 odst. 1 a § 109 odst. 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 3, § 19 odst. 6, § 20 odst. 5, § 22 odst. 6, § 26, § 28, § 29 odst. 1, § 31, § 34a odst. 2, § 142 odst. 2; vkládá nový § 31a; nová přechodná ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 128 odst. 7, § 129b odst. 5, § 129c a § 147 odst. 3
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 73 odst. 4
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 73 odst. 4; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
ruší v § 28 odst. 3 a v § 31a odst. 7
424/2010 Sb.
(k 1.7.2012)
vkládá v § 28 odst. 3 a v § 31a odst. 7
246/2011 Sb.
(k 14.9.2011)
mění § 91 odst. 2, § 93 a § 137 odst. 1
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 73 odst. 4; nová přechodná ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
72/2012 Sb.
(k 12.3.2012)
mění § 4 odst. 1 a § 83 odst. 2
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
vkládá nový § 149a
239/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 38 odst. 1, § 49 odst. 3, § 50 odst. 2, § 84 odst. 2 písm. b), § 102; nové přechodné ustanovení
257/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 25 odst. 1 a 2
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 26 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 129, § 129a a 129b; ruší § 129c
24/2015 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 85 a § 133
106/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění, celkem 25 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
99/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 70 až 81, § 84, § 104, § 134 a § 153; vkládá § 81a a přílohu; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 50, § 84 odst. 2, § 102 odst. 2, § 131; ruší v části první hlavě II díl 5; vkládá nový § 66d
257/2017 Sb.
(k 2.9.2017)
mění § 38 odst. 1
175/2018 Sb.
(k 31.8.2018)
mění § 4 odst. 1
32/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 72 odst. 7; nové přechodné ustanovení
263/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 72 odst. 1 a § 102 odst. 4
36/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 12, § 65, § 66b, § 66c a § 128
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 149a - dosud neuvedeno
330/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 72 odst. 6
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÍ ZŘÍZENÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1
Postavení obcí
§ 1
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
§ 2
(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.
§ 3
(1) Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.
(2) Obec je městysem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.
(3) Obec, která byla městem přede dnem 17. května 1954, je městem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny tak na žádost obce stanoví a zároveň určí den, kdy se obec stává městem.
(4) Obec, která byla oprávněna užívat označení městys přede dnem 17. května 1954, je městysem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny tak na žádost obce stanoví a zároveň určí den, od kterého se obec stává městysem.
(5) Kancelář Poslanecké sněmovny zašle údaje o tom, že se obec stala městem nebo městysem, neprodleně Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu.
(6) Sloučí-li se dvě nebo více obcí, z nichž alespoň jedna je městem, je nově vzniklá obec městem. Sloučí-li se dvě nebo více obcí, z nichž žádná není městem, ale alespoň jedna je městysem, je nově vzniklá obec městysem. Oddělí-li se část města a vzniknou dvě nebo více obcí, pak obec, které zůstane název dosavadního města nebo část jeho názvu, je i nadále městem. Oddělí-li se část městyse a vzniknou dvě nebo více obcí, pak obec, které zůstane název dosavadního městyse nebo část jeho názvu, je i nadále městysem.
§ 4
(1) Statutárními městy jsou Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná, Mladá Boleslav, Prostějov a Třinec.
(2) Území statutárních měst se může členit na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy.
§ 5
(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města. Městys je samostatně spravován zastupitelstvem městyse; dalšími orgány městyse jsou rada městyse, starosta, úřad městyse a zvláštní orgány městyse.
(2) Statutární město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány statutárního města jsou rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města. Městský obvod územně členěného statutárního města je spravován zastupitelstvem městského obvodu; dalšími orgány městského obvodu jsou rada městského obvodu, starosta, úřad městského obvodu a zvláštní orgány městského obvodu. Městská část územně členěného statutárního města je spravována zastupitelstvem městské části; dalšími orgány