Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 104ch Prominutí penále

31.5.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6.1040009
§ 104ch Prominutí penále

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 104ch
Prominutí penále

 1. Ministerstvo a v oboru své působnosti také Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti mohou zcela nebo částečně prominout z důvodu odstranění tvrdosti penále.
 2. Ministerstvo může vyhláškou zmocnit k provádění svého oprávnění uvedeného v odstavci 1 Českou správu sociálního zabezpečení nebo okresní správy sociálního zabezpečení. V tomto zmocnění vymezí bližší podmínky, zejména okruh důvodů a výši penále, která z těchto důvodů může být prominuta.
 3. Byla-li žádost o prominutí penále zamítnuta, lze novou žádost podat nejdříve po 60 dnech ode dne doručení zamítavého rozhodnutí. V této nové žádosti nemohou být uplatněny stejné důvody, které již obsahovala žádost původní. Při opakování již odmítnutých důvodů bude nová žádost bez posouzení odložena. O odložení musí být žadatel vyrozuměn.
 4. Rozhodnutí o žádosti o prominutí penále nemusí obsahovat odůvodnění a opravné prostředky proti němu se nepřipouštějí. Na řízení o prominutí penále se nevztahuje správní řád.
Komentář
Komentář
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 104a – předmět řízení

  • § 104d – vyloučení soudního přezkumu

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • § 20 – penále

 • Vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení

 • Smlouva o založení Evropského společenství

  • čl. 87 a 88 – vymezení státní podpory a podmínky pro poskytnutí podpory de minimis

 • Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článku 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 na podporu de minimis v odvětví rybolovu a Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů

Komentář
Komentář

V případě vzniku penále na pojistném je možné toto penále zcela nebo částečně prominout z důvodu odstranění tvrdosti na základě žádosti, která obsahuje důvody pro prominutí penále.

K prominutí penále jsou příslušné Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správy sociálního zabezpečení, a to v závislosti na výši penále. Ministerstvo práce a sociálních věcí je příslušné k prominutí penále, pokud jeho výše přesahuje 1 000 000 Kč. Česká správa sociálního zabezpečení je příslušná k prominutí penále, pokud jeho výše přesahuje 200 000 Kč, avšak nepřesahuje 1 000 000 Kč. Okresní správa sociálního zabezpečení je příslušná k prominutí penále, jehož výše nepřesahuje 200 000 Kč. Pro určení příslušnosti správ sociálního zabezpečení se rozhodnou výší penále rozumí výše dlužného penále stanovená ke dni, kdy správa sociálního zabezpečení obdržela žádost o prominutí penále nebo výše penále uvedená v žádosti, týká-li se žádost jen penále, které již bylo zaplaceno; pokud se žádost týká jak penále nezaplaceného, tak penále, které již bylo zaplaceno, rozumí se výší penále pro účely určení příslušnosti to penále, které je vyšší.

O prominutí penále se rozhoduje na základě písemné žádosti plátce pojistného na sociální zabezpečení. Pro tuto žádost není předepsán tiskopis.

Žádost o prominutí penále by však měla obsahovat potřebné údaje. Žádost by měla obsahovat označení žadatele a o co se žádá (žádá-li se o prominutí již zaplaceného penále, měla by být uvedena částka, o jejíž prominutí se žádá). V žádosti by měly být uvedeny důvody, proč žadatel řádně neplatil pojistné, následky, jaké by pro něho mělo zaplacení vzniklého penále, a opatření k zamezení neplacení pojistného v budoucnu (pokud dluh na pojistném